Photo taken with Nokia Lumia 830

ISO:64
Exposure:1/401
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 830
Lens:--mm f/--
ISO:500
Exposure:1/33
Focal Length:3.1 mm
Camera:Nokia Lumia 830
Lens:
ISO:64
Exposure:1/153
Focal Length:3.1 mm
Camera:Nokia Lumia 830
Lens:
ISO:64
Exposure:1/1259
Focal Length:3.1 mm
Camera:Nokia Lumia 830
Lens:
ISO:64
Exposure:1/486
Focal Length:3.1 mm
Camera:Nokia Lumia 830
Lens:
ISO:64
Exposure:1/718
Focal Length:3.1 mm
Camera:Nokia Lumia 830
Lens:
ISO:250
Exposure:1/100
Focal Length:3.1 mm
Camera:Nokia Lumia 830
Lens:
ISO:64
Exposure:1/320
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 830
Lens:
ISO:64
Exposure:1/600
Focal Length:3.1 mm
Camera:Nokia Lumia 830
Lens:
ISO:64
Exposure:1/100
Focal Length:3.1 mm
Camera:Nokia Lumia 830
Lens:
ISO:64
Exposure:1/800
Focal Length:3.1 mm
Camera:Nokia Lumia 830
Lens:
ISO:64
Exposure:1/831
Focal Length:3.1 mm
Camera:Nokia Lumia 830
Lens:
ISO:64
Exposure:1/157
Focal Length:3.1 mm
Camera:Nokia Lumia 830
Lens:
ISO:64
Exposure:1/1715
Focal Length:3.1 mm
Camera:Nokia Lumia 830
Lens:
ISO:64
Exposure:1/838
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 830
Lens:
ISO:64
Exposure:1/2410
Focal Length:3.1 mm
Camera:Nokia Lumia 830
Lens:
ISO:250
Exposure:1/100
Focal Length:3.1 mm
Camera:Nokia Lumia 830
Lens:
ISO:64
Exposure:1/129
Focal Length:3.1 mm
Camera:Nokia Lumia 830
Lens:
ISO:640
Exposure:1/11
Focal Length:3.1 mm
Camera:Nokia Lumia 830
Lens:
ISO:64
Exposure:1/25
Focal Length:3.1 mm
Camera:Nokia Lumia 830
Lens:
ISO:64
Exposure:1/1000
Focal Length:3.1 mm
Camera:Nokia Lumia 830
Lens:
ISO:500
Exposure:1/16
Focal Length:3.1 mm
Camera:Nokia Lumia 830
Lens:
ISO:64
Exposure:1/730
Focal Length:3.1 mm
Camera:Nokia Lumia 830
Lens:
ISO:64
Exposure:1/156
Focal Length:3.1 mm
Camera:Nokia Lumia 830
Lens:
ISO:64
Exposure:1/1212
Focal Length:3.1 mm
Camera:Nokia Lumia 830
Lens:
ISO:100
Exposure:1/2000
Focal Length:3.1 mm
Camera:Nokia Lumia 830
Lens:
ISO:100
Exposure:1/1748
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 830
Lens:
ISO:100
Exposure:1/2600
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 830
Lens:

Developed By Neeraj Joshi