Photo taken with Nokia Lumia 630

ISO:100
Exposure:1/1224
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 630
Lens:
ISO:100
Exposure:1/495
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 630
Lens:
ISO:100
Exposure:1/493
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 630
Lens:
ISO:125
Exposure:1/50
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 630
Lens:
ISO:100
Exposure:1/1323
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 630
Lens:
ISO:100
Exposure:1/4098
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 630
Lens:
ISO:100
Exposure:1/808
Focal Length:3.0 mm
Camera:Nokia Lumia 630
Lens:
ISO:100
Exposure:1/306
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 630
Lens:
ISO:100
Exposure:1/275
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 630
Lens:
ISO:125
Exposure:1/33
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 630
Lens:
ISO:100
Exposure:1/1453
Focal Length:3.0 mm
Camera:Nokia Lumia 630
Lens:
ISO:100
Exposure:1/1608
Focal Length:3.0 mm
Camera:Nokia Lumia 630
Lens:
ISO:100
Exposure:1/124
Focal Length:3.0 mm
Camera:Nokia Lumia 630
Lens:
ISO:100
Exposure:1/178
Focal Length:3.0 mm
Camera:Nokia Lumia 630
Lens:
ISO:100
Exposure:1/860
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 630
Lens:
ISO:100
Exposure:1/859
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 630
Lens:
ISO:640
Exposure:1/17
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 630
Lens:
ISO:100
Exposure:1/240
Focal Length:3.0 mm
Camera:Nokia Lumia 630
Lens:
ISO:100
Exposure:1/820
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 630
Lens:
ISO:125
Exposure:1/33
Focal Length:3.0 mm
Camera:Nokia Lumia 630
Lens:
ISO:100
Exposure:1/3236
Focal Length:3.0 mm
Camera:Nokia Lumia 630
Lens:

Developed By Neeraj Joshi