Photo taken with Polaroid SX-70

ISO:
Exposure:
Focal Length:
Camera:Polaroid SX-70
Lens:
ISO:
Exposure:
Focal Length:
Camera:Polaroid SX-70
Lens:
ISO:
Exposure:
Focal Length:
Camera:Polaroid SX-70
Lens:
ISO:
Exposure:
Focal Length:
Camera:Polaroid SX-70
Lens:

Developed By Neeraj Joshi