Photo taken with Polaroid SLR 680

ISO:
Exposure:
Focal Length:
Camera:Polaroid SLR 680
Lens:
ISO:
Exposure:
Focal Length:
Camera:Polaroid SLR 680
Lens:

Developed By Neeraj Joshi