Photo taken with Polaroid PDC5355

ISO:100
Exposure:1/60
Focal Length:5.9 mm
Camera:Polaroid PDC5355
Lens:
ISO:100
Exposure:1/91
Focal Length:5.9 mm
Camera:Polaroid PDC5355
Lens:
ISO:51
Exposure:1/256
Focal Length:5.9 mm
Camera:Polaroid PDC5355
Lens:
ISO:100
Exposure:1/64
Focal Length:5.9 mm
Camera:Polaroid PDC5355
Lens:
ISO:100
Exposure:1/233
Focal Length:5.9 mm
Camera:Polaroid PDC5355
Lens:
ISO:100
Exposure:1/91
Focal Length:5.9 mm
Camera:Polaroid PDC5355
Lens:

Developed By Neeraj Joshi