Photo taken with POLAROID PDC5080

ISO:100
Exposure:1/153
Focal Length:8.5 mm
Camera:POLAROID PDC5080
Lens:
ISO:100
Exposure:1/9
Focal Length:8.5 mm
Camera:POLAROID PDC5080
Lens:
ISO:100
Exposure:1/357
Focal Length:8.5 mm
Camera:POLAROID PDC5080
Lens:
ISO:100
Exposure:1/84
Focal Length:8.5 mm
Camera:POLAROID PDC5080
Lens:
ISO:100
Exposure:1/217
Focal Length:8.5 mm
Camera:POLAROID PDC5080
Lens:
ISO:100
Exposure:1/153
Focal Length:8.5 mm
Camera:POLAROID PDC5080
Lens:
ISO:100
Exposure:1/82
Focal Length:8.5 mm
Camera:POLAROID PDC5080
Lens:
ISO:100
Exposure:1/111
Focal Length:8.5 mm
Camera:POLAROID PDC5080
Lens:
ISO:100
Exposure:1/202
Focal Length:8.5 mm
Camera:POLAROID PDC5080
Lens:
ISO:100
Exposure:1/217
Focal Length:8.5 mm
Camera:POLAROID PDC5080
Lens:
ISO:100
Exposure:1/82
Focal Length:8.5 mm
Camera:POLAROID PDC5080
Lens:
ISO:100
Exposure:1/90
Focal Length:8.5 mm
Camera:POLAROID PDC5080
Lens:
ISO:100
Exposure:1/56
Focal Length:8.5 mm
Camera:POLAROID PDC5080
Lens:
ISO:100
Exposure:1/267
Focal Length:8.5 mm
Camera:POLAROID PDC5080
Lens:

Developed By Neeraj Joshi