Photo taken with POLAROID PDC5070

ISO:100
Exposure:1/342
Focal Length:9.2 mm
Camera:POLAROID PDC5070
Lens:
ISO:100
Exposure:1/192
Focal Length:9.2 mm
Camera:POLAROID PDC5070
Lens:
ISO:100
Exposure:1/75
Focal Length:9.2 mm
Camera:POLAROID PDC5070
Lens:
ISO:100
Exposure:1/256
Focal Length:9.2 mm
Camera:POLAROID PDC5070
Lens:
ISO:100
Exposure:1/17
Focal Length:9.2 mm
Camera:POLAROID PDC5070
Lens:
ISO:100
Exposure:1/192
Focal Length:9.2 mm
Camera:POLAROID PDC5070
Lens:
ISO:100
Exposure:1/192
Focal Length:9.2 mm
Camera:POLAROID PDC5070
Lens:
ISO:100
Exposure:1/60
Focal Length:9.2 mm
Camera:POLAROID PDC5070
Lens:
ISO:100
Exposure:1/110
Focal Length:9.2 mm
Camera:POLAROID PDC5070
Lens:

Developed By Neeraj Joshi