Photo taken with Polaroid PDC4355

ISO:100
Exposure:1/8
Focal Length:5.9 mm
Camera:Polaroid PDC4355
Lens:
ISO:100
Exposure:1/8
Focal Length:5.9 mm
Camera:Polaroid PDC4355
Lens:
ISO:100
Exposure:1/231
Focal Length:10.0 mm
Camera:Polaroid PDC4355
Lens:
ISO:100
Exposure:1/189
Focal Length:5.9 mm
Camera:Polaroid PDC4355
Lens:
ISO:100
Exposure:1/267
Focal Length:5.9 mm
Camera:Polaroid PDC4355
Lens:
ISO:100
Exposure:1/60
Focal Length:5.9 mm
Camera:Polaroid PDC4355
Lens:
ISO:100
Exposure:1/729
Focal Length:5.9 mm
Camera:Polaroid PDC4355
Lens:

Developed By Neeraj Joshi