Photo taken with POLAROID P5055

ISO:100
Exposure:1/190
Focal Length:7.3 mm
Camera:POLAROID P5055
Lens:
ISO:100
Exposure:1/25
Focal Length:7.3 mm
Camera:POLAROID P5055
Lens:
ISO:100
Exposure:1/192
Focal Length:7.3 mm
Camera:POLAROID P5055
Lens:
ISO:2816
Exposure:1/17
Focal Length:7.3 mm
Camera:POLAROID P5055
Lens:
ISO:100
Exposure:1/75
Focal Length:7.3 mm
Camera:POLAROID P5055
Lens:
ISO:100
Exposure:1/110
Focal Length:7.3 mm
Camera:POLAROID P5055
Lens:
ISO:100
Exposure:1/75
Focal Length:7.3 mm
Camera:POLAROID P5055
Lens:
ISO:100
Exposure:1/25
Focal Length:7.3 mm
Camera:POLAROID P5055
Lens:
ISO:100
Exposure:1/616
Focal Length:7.3 mm
Camera:POLAROID P5055
Lens:
ISO:100
Exposure:1/60
Focal Length:7.3 mm
Camera:POLAROID P5055
Lens:

Developed By Neeraj Joshi