Photo taken with Polaroid P5006A

ISO:517
Exposure:1/10
Focal Length:3.5 mm
Camera:Polaroid P5006A
Lens:
ISO:433
Exposure:1/17
Focal Length:3.5 mm
Camera:Polaroid P5006A
Lens:
ISO:351
Exposure:1/33
Focal Length:3.5 mm
Camera:Polaroid P5006A
Lens:
ISO:123
Exposure:1/33
Focal Length:3.5 mm
Camera:Polaroid P5006A
Lens:
ISO:543
Exposure:1/12
Focal Length:3.5 mm
Camera:Polaroid P5006A
Lens:
ISO:351
Exposure:1/33
Focal Length:3.5 mm
Camera:Polaroid P5006A
Lens:
ISO:204
Exposure:1/33
Focal Length:3.5 mm
Camera:Polaroid P5006A
Lens:

Developed By Neeraj Joshi