Photo taken with POLAROID P4055

ISO:100
Exposure:1/250
Focal Length:7.3 mm
Camera:POLAROID P4055
Lens:
ISO:100
Exposure:1/75
Focal Length:7.3 mm
Camera:POLAROID P4055
Lens:
ISO:100
Exposure:1/10
Focal Length:7.3 mm
Camera:POLAROID P4055
Lens:
ISO:100
Exposure:1/110
Focal Length:7.3 mm
Camera:POLAROID P4055
Lens:
ISO:100
Exposure:1/75
Focal Length:7.3 mm
Camera:POLAROID P4055
Lens:
ISO:
Exposure:1/6
Focal Length:7.3 mm
Camera:POLAROID P4055
Lens:
ISO:100
Exposure:1/192
Focal Length:7.3 mm
Camera:POLAROID P4055
Lens:
ISO:100
Exposure:1/75
Focal Length:7.3 mm
Camera:POLAROID P4055
Lens:
ISO:100
Exposure:1/192
Focal Length:7.3 mm
Camera:POLAROID P4055
Lens:
ISO:100
Exposure:1/50
Focal Length:7.3 mm
Camera:POLAROID P4055
Lens:
ISO:100
Exposure:1/256
Focal Length:7.3 mm
Camera:POLAROID P4055
Lens:
ISO:100
Exposure:1/256
Focal Length:7.3 mm
Camera:POLAROID P4055
Lens:
ISO:100
Exposure:1/192
Focal Length:7.3 mm
Camera:POLAROID P4055
Lens:

Developed By Neeraj Joshi