Photo taken with Polaroid izone550

ISO:100
Exposure:1/80
Focal Length:7.3 mm
Camera:Polaroid izone550
Lens:
ISO:100
Exposure:1/351
Focal Length:7.3 mm
Camera:Polaroid izone550
Lens:
ISO:100
Exposure:0.3
Focal Length:7.3 mm
Camera:Polaroid izone550
Lens:
ISO:100
Exposure:1/229
Focal Length:7.3 mm
Camera:Polaroid izone550
Lens:
ISO:100
Exposure:1/140
Focal Length:7.3 mm
Camera:Polaroid izone550
Lens:
ISO:100
Exposure:1/242
Focal Length:7.3 mm
Camera:Polaroid izone550
Lens:
ISO:100
Exposure:1/176
Focal Length:7.3 mm
Camera:Polaroid izone550
Lens:

Developed By Neeraj Joshi