Photo taken with Polaroid iON 230

ISO:0
Exposure:1/1118
Focal Length:
Camera:Polaroid iON 230
Lens:
ISO:0
Exposure:1/83
Focal Length:
Camera:Polaroid iON 230
Lens:
ISO:0
Exposure:1/792
Focal Length:
Camera:Polaroid iON 230
Lens:
ISO:0
Exposure:1/83
Focal Length:
Camera:Polaroid iON 230
Lens:

Developed By Neeraj Joshi