Photo taken with Polaroid i832

ISO:50
Exposure:1/500
Focal Length:8.2 mm
Camera:Polaroid i832
Lens:
ISO:50
Exposure:1/42
Focal Length:8.2 mm
Camera:Polaroid i832
Lens:
ISO:100
Exposure:4
Focal Length:8.2 mm
Camera:Polaroid i832
Lens:
ISO:50
Exposure:1/9
Focal Length:8.2 mm
Camera:Polaroid i832
Lens:
ISO:50
Exposure:1/192
Focal Length:17.9 mm
Camera:Polaroid i832
Lens:
ISO:50
Exposure:1/176
Focal Length:11.9 mm
Camera:Polaroid i832
Lens:
ISO:200
Exposure:1/250
Focal Length:8.2 mm
Camera:Polaroid i832
Lens:
ISO:50
Exposure:1/500
Focal Length:8.2 mm
Camera:Polaroid i832
Lens:
ISO:50
Exposure:1/148
Focal Length:19.9 mm
Camera:Polaroid i832
Lens:
ISO:50
Exposure:1/353
Focal Length:8.2 mm
Camera:Polaroid i832
Lens:
ISO:50
Exposure:1/136
Focal Length:8.2 mm
Camera:Polaroid i832
Lens:
ISO:50
Exposure:1/24
Focal Length:8.2 mm
Camera:Polaroid i832
Lens:
ISO:50
Exposure:1/324
Focal Length:11.9 mm
Camera:Polaroid i832
Lens:

Developed By Neeraj Joshi