Photo taken with Nokia Lumia 925

ISO:100
Exposure:1/50
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 925
Lens:
ISO:125
Exposure:1/100
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 925
Lens:
ISO:400
Exposure:1/25
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 925
Lens:
ISO:100
Exposure:1/1818
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 925
Lens:
ISO:200
Exposure:1/50
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 925
Lens:
ISO:100
Exposure:1/1500
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 925
Lens:
ISO:100
Exposure:1/450
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 925
Lens:
ISO:100
Exposure:1/2577
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 925
Lens:
ISO:100
Exposure:1/270
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 925
Lens:
ISO:100
Exposure:1/50
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 925
Lens:
ISO:100
Exposure:1/1577
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 925
Lens:
ISO:100
Exposure:1/3400
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 925
Lens:
ISO:
Exposure:
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 925
Lens:
ISO:100
Exposure:1/2299
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 925
Lens:
ISO:200
Exposure:1/50
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 925
Lens:
ISO:100
Exposure:1/5000
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 925
Lens:
ISO:100
Exposure:1/814
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 925
Lens:
ISO:800
Exposure:1/18
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 925
Lens:
ISO:1250
Exposure:1/4
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 925
Lens:
ISO:100
Exposure:1/1900
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 925
Lens:
ISO:160
Exposure:1/120
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 925
Lens:
ISO:100
Exposure:1/100
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 925
Lens:
ISO:100
Exposure:1/4367
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 925
Lens:
ISO:100
Exposure:1/315
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 925
Lens:
ISO:100
Exposure:1/2646
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 925
Lens:

Developed By Neeraj Joshi