Photo taken with Nokia Lumia 920

ISO:800
Exposure:1/6
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 920
Lens:
ISO:160
Exposure:1/100
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 920
Lens:
ISO:500
Exposure:1/25
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 920
Lens:
ISO:100
Exposure:1/2800
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 920
Lens:
ISO:800
Exposure:1/13
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 920
Lens:
ISO:100
Exposure:1/119
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 920
Lens:
ISO:100
Exposure:1/321
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 920
Lens:
ISO:100
Exposure:1/2200
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 920
Lens:
ISO:100
Exposure:1/1610
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 920
Lens:
ISO:100
Exposure:1/1032
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 920
Lens:
ISO:100
Exposure:1/7246
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 920
Lens:
ISO:400
Exposure:1/25
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 920
Lens:
ISO:100
Exposure:1/3600
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 920
Lens:
ISO:125
Exposure:1/100
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 920
Lens:
ISO:100
Exposure:1/2300
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 920
Lens:
ISO:100
Exposure:1/855
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 920
Lens:
ISO:100
Exposure:1/3509
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 920
Lens:
ISO:125
Exposure:1/50
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 920
Lens:

Developed By Neeraj Joshi