Photo taken with Nokia Lumia 900

ISO:
Exposure:1/17
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 900
Lens:
ISO:
Exposure:1/14
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 900
Lens:
ISO:
Exposure:1/380
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 900
Lens:
ISO:
Exposure:1/2024
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 900
Lens:
ISO:
Exposure:1/100
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 900
Lens:
ISO:
Exposure:1/33
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 900
Lens:
ISO:
Exposure:1/372
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 900
Lens:
ISO:
Exposure:1/85886162
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 900
Lens:
ISO:
Exposure:1/300
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 900
Lens:
ISO:
Exposure:1/60
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 900
Lens:
ISO:
Exposure:1/60
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 900
Lens:
ISO:
Exposure:1/2967
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 900
Lens:
ISO:
Exposure:1/17
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 900
Lens:
ISO:
Exposure:1/1149
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 900
Lens:
ISO:
Exposure:1/1075
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 900
Lens:
ISO:800
Exposure:1/40
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 900
Lens:
ISO:
Exposure:1/24
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 900
Lens:
ISO:
Exposure:1/499
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 900
Lens:
ISO:
Exposure:1/50
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 900
Lens:

Developed By Neeraj Joshi