Photo taken with Nokia Lumia 822

ISO:100
Exposure:1/60
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 822
Lens:
ISO:200
Exposure:1/60
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 822
Lens:
ISO:500
Exposure:1/60
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 822
Lens:
ISO:100
Exposure:1/2326
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 822
Lens:
ISO:100
Exposure:1/713
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 822
Lens:
ISO:320
Exposure:1/40
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 822
Lens:
ISO:500
Exposure:1/60
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 822
Lens:
ISO:100
Exposure:1/60
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 822
Lens:
ISO:100
Exposure:1/862
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 822
Lens:
ISO:125
Exposure:1/50
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 822
Lens:
ISO:125
Exposure:1/120
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 822
Lens:
ISO:100
Exposure:1/923
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 822
Lens:
ISO:100
Exposure:1/140
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 822
Lens:
ISO:400
Exposure:1/147
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 822
Lens:
ISO:800
Exposure:1/9
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 822
Lens:
ISO:160
Exposure:1/13
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 822
Lens:
ISO:100
Exposure:1/3145
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 822
Lens:
ISO:100
Exposure:1/1447
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 822
Lens:
ISO:100
Exposure:1/698
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 822
Lens:
ISO:500
Exposure:1/20
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 822
Lens:

Developed By Neeraj Joshi