Photo taken with Nokia Lumia 820

ISO:500
Exposure:1/100
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 820
Lens:
ISO:100
Exposure:1/380
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 820
Lens:
ISO:100
Exposure:1/220
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 820
Lens:
ISO:800
Exposure:1/850
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 820
Lens:
ISO:320
Exposure:1/60
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 820
Lens:
ISO:100
Exposure:1/1980
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 820
Lens:
ISO:100
Exposure:1/336
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 820
Lens:
ISO:400
Exposure:1/60
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 820
Lens:
ISO:100
Exposure:1/223
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 820
Lens:
ISO:800
Exposure:1/270
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 820
Lens:
ISO:100
Exposure:1/393
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 820
Lens:
ISO:100
Exposure:1/1887
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 820
Lens:
ISO:200
Exposure:1/100
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 820
Lens:
ISO:100
Exposure:1/1800
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 820
Lens:
ISO:100
Exposure:1/437
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 820
Lens:
ISO:100
Exposure:1/472
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 820
Lens:
ISO:100
Exposure:1/165
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 820
Lens:
ISO:800
Exposure:1/9
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 820
Lens:
ISO:100
Exposure:1/127
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 820
Lens:
ISO:500
Exposure:1/33
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 820
Lens:

Developed By Neeraj Joshi