Photo taken with Nokia Lumia 800

ISO:
Exposure:1/1745
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 800
Lens:
ISO:100
Exposure:1/191
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 800
Lens:
ISO:
Exposure:1/8475
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 800
Lens:
ISO:
Exposure:1/1488
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 800
Lens:
ISO:
Exposure:1/17000
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 800
Lens:
ISO:
Exposure:1/50
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 800
Lens:
ISO:
Exposure:1/308
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 800
Lens:
ISO:
Exposure:1/106
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 800
Lens:
ISO:
Exposure:1/140
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 800
Lens:
ISO:
Exposure:1/510
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 800
Lens:
ISO:
Exposure:1/50
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 800
Lens:

Developed By Neeraj Joshi