Photo taken with Nokia Lumia 735

ISO:100
Exposure:1/2725
Focal Length:3.2 mm
Camera:Nokia Lumia 735
Lens:
ISO:200
Exposure:1/50
Focal Length:3.2 mm
Camera:Nokia Lumia 735
Lens:
ISO:100
Exposure:1/2577
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 735
Lens:
ISO:100
Exposure:1/826
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 735
Lens:
ISO:100
Exposure:1/599
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 735
Lens:
ISO:100
Exposure:1/1041
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 735
Lens:
ISO:320
Exposure:1/50
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 735
Lens:
ISO:100
Exposure:1/280
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 735
Lens:
ISO:100
Exposure:1/126
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 735
Lens:
ISO:100
Exposure:1/524
Focal Length:3.2 mm
Camera:Nokia Lumia 735
Lens:
ISO:100
Exposure:1/279
Focal Length:3.2 mm
Camera:Nokia Lumia 735
Lens:
ISO:100
Exposure:1/100
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 735
Lens:
ISO:100
Exposure:1/2257
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 735
Lens:
ISO:160
Exposure:1/100
Focal Length:3.2 mm
Camera:Nokia Lumia 735
Lens:
ISO:100
Exposure:1/2300
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 735
Lens:
ISO:100
Exposure:1/885
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 735
Lens:
ISO:100
Exposure:1/1111
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 735
Lens:
ISO:100
Exposure:1/6897
Focal Length:3.2 mm
Camera:Nokia Lumia 735
Lens:
ISO:100
Exposure:1/275
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 735
Lens:
ISO:100
Exposure:1/10000
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 735
Lens:

Developed By Neeraj Joshi