Photo taken with Nokia Lumia 635

ISO:160
Exposure:1/100
Focal Length:3.0 mm
Camera:Nokia Lumia 635
Lens:
ISO:100
Exposure:1/353
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 635
Lens:
ISO:400
Exposure:1/25
Focal Length:3.2 mm
Camera:Nokia Lumia 635
Lens:
ISO:100
Exposure:1/499
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 635
Lens:
ISO:100
Exposure:1/1109
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 635
Lens:
ISO:1000
Exposure:1/8
Focal Length:3.0 mm
Camera:Nokia Lumia 635
Lens:
ISO:100
Exposure:1/155
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 635
Lens:
ISO:100
Exposure:1/459
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 635
Lens:
ISO:100
Exposure:1/796
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 635
Lens:
ISO:125
Exposure:1/100
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 635
Lens:
ISO:100
Exposure:1/767
Focal Length:3.0 mm
Camera:Nokia Lumia 635
Lens:
ISO:200
Exposure:1/100
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 635
Lens:
ISO:100
Exposure:1/605
Focal Length:3.0 mm
Camera:Nokia Lumia 635
Lens:
ISO:125
Exposure:1/100
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 635
Lens:
ISO:100
Exposure:1/177
Focal Length:3.2 mm
Camera:Nokia Lumia 635
Lens:
ISO:100
Exposure:1/198
Focal Length:3.2 mm
Camera:Nokia Lumia 635
Lens:
ISO:125
Exposure:1/50
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 635
Lens:
ISO:100
Exposure:1/474
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 635
Lens:
ISO:100
Exposure:1/1610
Focal Length:3.0 mm
Camera:Nokia Lumia 635
Lens:
ISO:400
Exposure:1/21
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 635
Lens:
ISO:100
Exposure:1/134
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 635
Lens:
ISO:100
Exposure:1/351
Focal Length:3.2 mm
Camera:Nokia Lumia 635
Lens:
ISO:1600
Exposure:1/16667
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 635
Lens:
ISO:100
Exposure:1/1192
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 635
Lens:
ISO:100
Exposure:1/50
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 635
Lens:

Developed By Neeraj Joshi