Photo taken with Nokia Lumia 625

ISO:100
Exposure:1/560
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 625
Lens:
ISO:100
Exposure:1/50
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 625
Lens:
ISO:100
Exposure:1/100
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 625
Lens:
ISO:100
Exposure:1/900
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 625
Lens:
ISO:100
Exposure:1/300
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 625
Lens:
ISO:1250
Exposure:1/20
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 625
Lens:
ISO:100
Exposure:1/300
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 625
Lens:
ISO:100
Exposure:1/3800
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 625
Lens:
ISO:125
Exposure:1/100
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 625
Lens:
ISO:100
Exposure:1/112
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 625
Lens:
ISO:100
Exposure:1/750
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 625
Lens:
ISO:400
Exposure:1/50
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 625
Lens:
ISO:200
Exposure:1/320
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 625
Lens:
ISO:160
Exposure:1/100
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 625
Lens:
ISO:100
Exposure:1/176
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 625
Lens:
ISO:100
Exposure:1/876
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 625
Lens:
ISO:100
Exposure:1/241
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 625
Lens:
ISO:100
Exposure:1/1064
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 625
Lens:
ISO:100
Exposure:1/1462
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 625
Lens:
ISO:160
Exposure:1/120
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 625
Lens:
ISO:100
Exposure:1/1266
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 625
Lens:
ISO:100
Exposure:1/1976
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 625
Lens:
ISO:100
Exposure:1/746
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 625
Lens:
ISO:100
Exposure:1/230
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 625
Lens:

Developed By Neeraj Joshi