Photo taken with Nokia Lumia 620

ISO:100
Exposure:1/690
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 620
Lens:
ISO:640
Exposure:1/17
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 620
Lens:
ISO:100
Exposure:1/273
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 620
Lens:
ISO:100
Exposure:1/612
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 620
Lens:
ISO:640
Exposure:1/16
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 620
Lens:
ISO:200
Exposure:1/50
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 620
Lens:
ISO:100
Exposure:1/50
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 620
Lens:
ISO:160
Exposure:1/100
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 620
Lens:
ISO:100
Exposure:1/2083
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 620
Lens:
ISO:125
Exposure:1/50
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 620
Lens:
ISO:100
Exposure:1/437
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 620
Lens:
ISO:100
Exposure:1/1400
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 620
Lens:
ISO:100
Exposure:1/260
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 620
Lens:
ISO:100
Exposure:1/200
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 620
Lens:
ISO:100
Exposure:1/167
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 620
Lens:
ISO:500
Exposure:1/100
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 620
Lens:
ISO:100
Exposure:1/133
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 620
Lens:
ISO:100
Exposure:1/222
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 620
Lens:
ISO:100
Exposure:1/371
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 620
Lens:

Developed By Neeraj Joshi