Photo taken with Nokia Lumia 610

ISO:
Exposure:1/172
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 610
Lens:
ISO:
Exposure:1/180
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 610
Lens:
ISO:
Exposure:1/294
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 610
Lens:
ISO:
Exposure:1/25
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 610
Lens:
ISO:
Exposure:1/35
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 610
Lens:
ISO:
Exposure:1/955
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 610
Lens:
ISO:
Exposure:1/1018
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 610
Lens:
ISO:
Exposure:1/100
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 610
Lens:
ISO:
Exposure:1/394
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 610
Lens:
ISO:
Exposure:1/100
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 610
Lens:
ISO:
Exposure:1/2353
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 610
Lens:
ISO:
Exposure:1/211
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 610
Lens:
ISO:
Exposure:1/941
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 610
Lens:
ISO:
Exposure:1/6135
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 610
Lens:
ISO:
Exposure:1/4367
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 610
Lens:
ISO:
Exposure:1/1054
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 610
Lens:
ISO:
Exposure:1/1389
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 610
Lens:
ISO:
Exposure:1/1567
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 610
Lens:
ISO:
Exposure:1/2400
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 610
Lens:
ISO:
Exposure:1/2353
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 610
Lens:

Developed By Neeraj Joshi