Photo taken with Nokia Lumia 520

ISO:100
Exposure:1/2558
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 520
Lens:
ISO:320
Exposure:1/60
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 520
Lens:
ISO:100
Exposure:1/63
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 520
Lens:
ISO:125
Exposure:1/120
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 520
Lens:
ISO:200
Exposure:1/8
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 520
Lens:
ISO:125
Exposure:1/60
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 520
Lens:
ISO:400
Exposure:1/33
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 520
Lens:
ISO:100
Exposure:1/789
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 520
Lens:
ISO:100
Exposure:1/901
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 520
Lens:
ISO:125
Exposure:1/100
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 520
Lens:
ISO:100
Exposure:1/317
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 520
Lens:
ISO:100
Exposure:1/393
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 520
Lens:
ISO:100
Exposure:1/546
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 520
Lens:
ISO:160
Exposure:1/100
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 520
Lens:
ISO:400
Exposure:1/25
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 520
Lens:
ISO:250
Exposure:1/50
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 520
Lens:
ISO:100
Exposure:1/120
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 520
Lens:
ISO:400
Exposure:1/25
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 520
Lens:
ISO:250
Exposure:1/60
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 520
Lens:
ISO:100
Exposure:1/962
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 520
Lens:
ISO:100
Exposure:1/324
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 520
Lens:
ISO:100
Exposure:1/878
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 520
Lens:
ISO:100
Exposure:1/8130
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 520
Lens:
ISO:200
Exposure:1/100
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 520
Lens:
ISO:100
Exposure:1/730
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 520
Lens:
ISO:100
Exposure:1/100
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 520
Lens:
ISO:100
Exposure:1/309
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 520
Lens:
ISO:100
Exposure:1/293
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 520
Lens:
ISO:100
Exposure:1/541
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 520
Lens:
ISO:100
Exposure:1/210
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 520
Lens:

Developed By Neeraj Joshi