Photo taken with Nokia Lumia 1520

ISO:125
Exposure:1/120
Focal Length:4.5 mm
Camera:Nokia Lumia 1520
Lens:
ISO:80
Exposure:1/100
Focal Length:4.5 mm
Camera:Nokia Lumia 1520
Lens:
ISO:64
Exposure:1/1190
Focal Length:4.5 mm
Camera:Nokia Lumia 1520
Lens:
ISO:100
Exposure:1/10
Focal Length:4.5 mm
Camera:Nokia Lumia 1520
Lens:
ISO:64
Exposure:1/19
Focal Length:4.5 mm
Camera:Nokia Lumia 1520
Lens:
ISO:64
Exposure:1/150
Focal Length:4.5 mm
Camera:Nokia Lumia 1520
Lens:
ISO:64
Exposure:1/95
Focal Length:4.5 mm
Camera:Nokia Lumia 1520
Lens:
ISO:64
Exposure:1/170
Focal Length:4.5 mm
Camera:Nokia Lumia 1520
Lens:
ISO:64
Exposure:1/1808
Focal Length:4.5 mm
Camera:Nokia Lumia 1520
Lens:
ISO:80
Exposure:1/100
Focal Length:4.5 mm
Camera:Nokia Lumia 1520
Lens:
ISO:64
Exposure:1/1650
Focal Length:4.5 mm
Camera:Nokia Lumia 1520
Lens:
ISO:64
Exposure:1/664
Focal Length:4.5 mm
Camera:Nokia Lumia 1520
Lens:
ISO:64
Exposure:1/1779
Focal Length:4.5 mm
Camera:Nokia Lumia 1520
Lens:
ISO:64
Exposure:1/2016
Focal Length:4.5 mm
Camera:Nokia Lumia 1520
Lens:
ISO:64
Exposure:1/264
Focal Length:4.5 mm
Camera:Nokia Lumia 1520
Lens:
ISO:64
Exposure:1/160
Focal Length:4.5 mm
Camera:Nokia Lumia 1520
Lens:
ISO:100
Exposure:1/231
Focal Length:4.5 mm
Camera:Nokia Lumia 1520
Lens:
ISO:64
Exposure:1/1170
Focal Length:4.5 mm
Camera:Nokia Lumia 1520
Lens:
ISO:160
Exposure:1/13
Focal Length:4.5 mm
Camera:Nokia Lumia 1520
Lens:
ISO:64
Exposure:1/362
Focal Length:4.5 mm
Camera:Nokia Lumia 1520
Lens:
ISO:64
Exposure:1/1000
Focal Length:4.5 mm
Camera:Nokia Lumia 1520
Lens:
ISO:64
Exposure:1/1142
Focal Length:4.5 mm
Camera:Nokia Lumia 1520
Lens:
ISO:64
Exposure:1/239
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 1520
Lens:
ISO:100
Exposure:1/283
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 1520
Lens:
ISO:100
Exposure:1/310
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 1520
Lens:
ISO:64
Exposure:1/671
Focal Length:4.5 mm
Camera:Nokia Lumia 1520
Lens:
ISO:64
Exposure:1/2421
Focal Length:4.5 mm
Camera:Nokia Lumia 1520
Lens:
ISO:100
Exposure:1/11
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 1520
Lens:
ISO:64
Exposure:1/1808
Focal Length:4.5 mm
Camera:Nokia Lumia 1520
Lens:
ISO:100
Exposure:1/164
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 1520
Lens:

Developed By Neeraj Joshi