Photo taken with Nokia Lumia 1020

ISO:100
Exposure:1/1706
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 1020
Lens:
ISO:100
Exposure:1/89
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 1020
Lens:
ISO:100
Exposure:1/1050
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 1020
Lens:
ISO:100
Exposure:1/936
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 1020
Lens:
ISO:100
Exposure:1/50
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 1020
Lens:
ISO:100
Exposure:1/140
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 1020
Lens:
ISO:250
Exposure:1/30
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 1020
Lens:
ISO:100
Exposure:1/511
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 1020
Lens:
ISO:100
Exposure:1/1156
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 1020
Lens:
ISO:100
Exposure:1/227
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 1020
Lens:
ISO:400
Exposure:1/19
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 1020
Lens:
ISO:100
Exposure:1/500
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 1020
Lens:
ISO:100
Exposure:1/859
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 1020
Lens:
ISO:800
Exposure:1/10
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 1020
Lens:
ISO:100
Exposure:1/1600
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 1020
Lens:
ISO:800
Exposure:1/10
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 1020
Lens:
ISO:100
Exposure:1/1852
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 1020
Lens:
ISO:100
Exposure:1/346
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 1020
Lens:
ISO:100
Exposure:1/207
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 1020
Lens:
ISO:100
Exposure:1/956
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 1020
Lens:
ISO:100
Exposure:1/89
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 1020
Lens:
ISO:800
Exposure:1/200
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 1020
Lens:
ISO:100
Exposure:1/52
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 1020
Lens:
ISO:100
Exposure:1/909
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 1020
Lens:
ISO:100
Exposure:1/100
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 1020
Lens:
ISO:100
Exposure:1/2439
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 1020
Lens:
ISO:100
Exposure:1/400
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 1020
Lens:
ISO:100
Exposure:1/4255
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 1020
Lens:
ISO:100
Exposure:1/64
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 1020
Lens:
ISO:100
Exposure:1/30
Focal Length:
Camera:Nokia Lumia 1020
Lens:

Developed By Neeraj Joshi