Photo taken with Nokia 5800 Xpres

ISO:60
Exposure:1/1000
Focal Length:3.7 mm
Camera:Nokia 5800 Xpres
Lens:
ISO:73
Exposure:1/1000000
Focal Length:3.7 mm
Camera:Nokia 5800 Xpres
Lens:
ISO:138
Exposure:1/33
Focal Length:3.7 mm
Camera:Nokia 5800 Xpres
Lens:
ISO:60
Exposure:1/160
Focal Length:3.7 mm
Camera:Nokia 5800 Xpres
Lens:
ISO:60
Exposure:1/100
Focal Length:3.7 mm
Camera:Nokia 5800 Xpres
Lens:
ISO:73
Exposure:1/1000000
Focal Length:3.7 mm
Camera:Nokia 5800 Xpres
Lens:
ISO:97
Exposure:1/167
Focal Length:3.7 mm
Camera:Nokia 5800 Xpres
Lens:
ISO:64
Exposure:1/1000
Focal Length:3.7 mm
Camera:Nokia 5800 Xpres
Lens:
ISO:60
Exposure:1/143
Focal Length:3.7 mm
Camera:Nokia 5800 Xpres
Lens:
ISO:73
Exposure:1/33
Focal Length:3.7 mm
Camera:Nokia 5800 Xpres
Lens:
ISO:64
Exposure:1/33
Focal Length:3.7 mm
Camera:Nokia 5800 Xpres
Lens:
ISO:79
Exposure:1/1000000
Focal Length:3.7 mm
Camera:Nokia 5800 Xpres
Lens:
ISO:74
Exposure:1/111
Focal Length:3.7 mm
Camera:Nokia 5800 Xpres
Lens:
ISO:79
Exposure:1/1000
Focal Length:3.7 mm
Camera:Nokia 5800 Xpres
Lens:

Developed By Neeraj Joshi