Photo taken with Canon EOS30 / Elan 7e

ISO:200
Exposure:
Focal Length:
Camera:Canon EOS30 / Elan 7e
Lens:
ISO:
Exposure:
Focal Length:
Camera:Canon EOS30 / Elan 7e
Lens:

Developed By Neeraj Joshi